Välkommen till JeWe

Centrum för psykiatri och hälsa

Varför välja JeWe?

JeWe skiljer sig från många i branschen genom att det är ett familjeföretag där ägarna är mycket delaktiga i den dagliga verksamheten. Företaget drivs av ett stort engagemang och alla som arbetar hos oss har hjärta i verksamheten och ambitionen i att bedriva god vård och att alla som kommer till oss ska känna sig sedda och betydelsefulla.

Neuropsykiatrisk utredning

Läs mer

Läkemedels behandling

Läs mer

Psykologisk behandling

Läs mer

Historia och Utveckling

JeWe grundades 2007 och har sina rötter i att erbjuda fullständiga neuropsykiatriska utredningar av god kvalité. Företaget bygger på ambitionen att istället för att producera snabba utredningar erbjuda utredningar som bygger på professionens erfarenhet och kunskap. Företaget har även en historia av att göra individuella anpassningar och att kunna möta patienten där den är.

Från början var JeWe endast ett psykologföretag som arbetade med Neuropsykiatriska utredningar. På senare år har vi breddat vårt uppdrag och idag arbetar även barn- och ungdomspsykiatriker, arbetsterapeuter, logopeder, läkare och sjuksköterskor för JeWe.

Utöver Neuropsykiatriska utredningar arbetar vi med:
Psykiatrisk medicinsk behandling, Psykologisk och psykoterapeutisk behandling, psykiatriska och psykologiska bedömningar. Vi kan även erbjuda logopedutredningar och arbetsterapeutiska bedömningar, hälsoundersökningar och labbprover.

Psykiatri & Hälsovård

JeWe erbjuder hög kvalité, individuella anpassningar och ett gott bemötande

Kvalité

Professionens ansvar att utifrån utbildning och erfarenhet göra medicinskt korrekta bedömningar.

Att kontinuerligt följa upp det arbete som görs inom verksamheten och att skapa förutsättningar för god patientsäker vård genom det Kliniska Rådet

JeWe följer de riktlinjer som finns och är uppdaterade inom forskning och evidensbaserade metoder.

Individen i centrum

På JeWe läggs patientarbetet upp efter individens förutsättningar och behov.

Hög tillgänglighet för att tillgodose alla frågor som uppstår.

Bemötandet

Du ska som patient på JeWe kunna påverka och vara delaktig i den vård som bedrivs.

Tiden ett patientbesök tar anpassas utifrån individuella behov och görs i samråd med patienten.

Du som har kontakt med JeWe ska få information de bedömningar som gjorts och de diagnoser som satts. Detta ska förklaras på ett begripligt sätt och informationen ska anpassa utifrån dina behov.

Medarbetare

Mottagningar

År i branchen

Utredningar

Tjänster

Fullständig Neuropsykiatrisk Utredning för vuxna

En fullständig Neuropsykiatrisk utredning innebär att man gör en bred utredning och bejakar det komplexa sambandet mellan olika neuropsykiatriska och psykiatriska tillstånd samt den allmänna kognitiva förmågan.


Uppdrag

Typer av uppdrag
Vi genomför utredningar på vuxna på uppdrag av region / landsting, kommun, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan.

Avtal
Vi har avtal med Region Dalarna.

Riksavtalet
Enligt riksavtalet har du rätt att söka vård hos vilken vårdgivare du vill som är upphandlad av någon Region / Landsting i Sverige. Detta kan du göra om du står i kö till någon Psykiatrisk Mottagning eller Habilitering och de inte håller vårdgarantin (3 månader) Då har du rätt att begära remiss till oss. Kontakta oss för mer information.

Privat Utredning
Om du inte står i kö för utredning men ändå misstänker att du har en Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du söka till JeWe privat.
Kontakta oss för mer information och pris.


Hur går en utredning till?

Teamet
Utredningen utförs alltid av leg. psykolog och vuxenpsykiatriker.

Dokumentation
Innan utredningen startar vill utredarna ta del av väsentlig tidigare dokumentation. Det kan t.ex. vara tidigare utredningar, en arbetsförmågebedömning från arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller pedagogiska kartläggninger.

Skattningsformulär
Inför utredningen skickas skattningsformulär ut till patienten. Dessa ska fyllas i och skickas tillbaka i bifogat svarskuvert.

Psykologbesöket
Varierar hur långvarigt det är och om det är ett eller flera besök. Här utförs kognitiv testning där man bl.a. undersöker aktuell begåvningsnivå och olika nedsatt funktioner överensstämmande med aktuell frågeställning. Patienten intervjuas även kring symtom som den upplever i vardagen, psykiskt mående och hur hen fungerade under uppväxten.

Läkarbesöket
Läkarbesöket sker vid ett tillfälle. Här ställs frågor om upplevda symtom i vardagen, barndomsanamnes inhämtas, somatisk undersökning. Det ingår även i vårt avtal med landstinget att vi ska tas ett urinprov för att utesluta ev droganvändning.

Anhörigintervju
Då det är svårt att själv veta hur man fungerade när man var liten är det viktigt för oss att i en utredning få intervjua föräldrar. Om det är omöjligt att genomföra så kan vi istället intervjua någon annan nära anhörig som antingen kan beskriva hur patienten fungerade tidigare i barndomen alternativt hur det är att leva nära patienten i vardagen.

Återgivningen
Utredningen redogörs för vid ett avslutande besök muntligt. Där förklaras eventuella diagnoser och vilka rekommendationer man lämnar vidare till ansvarig mottagning.
Utöver den muntliga återgivningen skickas skriftligt utlåtande till patient och psykiatrisk mottagning.

Avslut och utvärdering
Ärendet avslutas och remissvar skickas till ansvarig mottagning.
En vårdupplevelse blankett skickas ut till dig digitalt via telefon som du kan svara på anonymt och får möjlighet att lämna feedback.

Neuropsykiatrisk Utredning för vuxna

Fullständig Neuropsykiatrisk Utredning för barn

En fullständig Neuropsykiatrisk utredning innebär att man gör en bred utredning och bejakar det komplexa sambandet mellan olika neuropsykiatriska och psykiatriska tillstånd samt den allmänna kognitiva förmågan.

Uppdrag

Typer av uppdrag
Vi genomför utredningar på barn på uppdrag av region / landsting, kommun, skolhälsovård eller annan vårdmottagning.

Avtal
Vi har avtal med Region Dalarna.

Riksavtalet
Enligt riksavtalet har du rätt att söka vård hos vilken vårdgivare du vill som är upphandlad av någon Region / Landsting i Sverige. Detta kan du göra om du står i kö till någon Psykiatrisk Mottagning eller Habilitering och de inte håller vårdgarantin (3 månader) Då har du rätt att begära remiss till oss. Kontakta oss för mer information.

Privat Utredning
Om du inte står i kö för utredning men ändå misstänker att du har en Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du söka till JeWe privat.

Kontakta oss för mer information och pris.


Hur går en utredning till?

Teamet
Teamet består av en Barn och Ungdomspsykiatriker och leg. Psykolog.

Dokumentation
Innan utredningen startar vill utredarna ta del av väsentlig tidigare dokumentation. Det kan t.ex. vara tidigare Skolpsykologutredningar, Neuropsykiatriska utredningar, logopedutredningar, pedagogiska kartläggningar.

Skattningsformulär
Inför utredningen skickas skattningsformulär ut till föräldrar och lärare. Dessa ska skickas tillbaka i bifogat svarskuvert. Vi skickar även ut ett frågeformulär till föräldrar där ni svarar på frågor kring barnets utveckling.

Psykologbesöket
Det varierar hur långvarigt det är och om det är ett eller flera besök. Här utförs kognitiv testning där man bl.a. undersöker aktuell begåvningsnivå och olika nedsatt funktioner överensstämmande med aktuell frågeställning eller andra identifierade symtom som behöver utredas vidare. Barnet intervjuas om hur det upplever sin situation.

Läkarbesöket
Läkarbesöket sker vid ett tillfälle. Här ställs frågor om upplevda symtom i vardagen, barndomsanamnes inhämtas, somatisk undersökning.

Föräldraintervju
Under utredningen kommer en fördjupad intervju ske med föräldrar kring barnets utveckling och upplevda symtom i vardagen.

Lärarintervju
Lärare intervjuas kring barnets fungerande i skolan.

Återgivningen
Muntlig återgivning: Utredningen redogörs för vid ett avslutande besök. Där förklaras eventuella diagnoser och vilka rekommendationer man lämnar vidare till ansvarig mottagning. Den muntliga återkopplingen sker till föräldrar, skola, ansvarig mottagning och barnet självt.

Skriftligt utlåtande: Utöver den muntliga återgivningen skickas skriftligt utlåtande till föräldrar, BUP och med föräldrarnas samtycke även till skolan.

Avslut och utvärdering
Ärendet avslutas och remissvar skickas till ansvarig mottagning.

Neuropsykiatrisk Utredning för barn

Läkemedelsbehandling

Vi erbjuder läkemedelsbehandling för ADHD / ADD.

Läkemedelsbehandling mot ADHD/ADD syftar till att hjälpa dig att bland annat höja din förmåga att fokusera, fatta rätt beslut, hejda impulser och förmågan att kunna strukturera och organisera din vardag. När man är medicinerad ska ens livskvalitet vara förbättrad och behandlingens effekter ska hjälpa dig i livet. När du tagit beslutet att börja medicinera för ADHD/ADD måste du komma ihåg att det kan ta lite tid att hitta rätt preparat och dos. Det är bra att ha någon att diskutera med under tiden dosen provas ut och man måste också kontrollera blodtryck, puls och vikt regelbundet i början av inställningsfasen. Våra läkare och sjuksköterskor hjälper dig att hitta rätt dos och rätt preparat.

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling är en samtalsbehandling som syftar till att arbeta med förändringsprocesser som kan bidra till minskat lidande och ökad livskvalité.

Uppdrag

Metoder
Huvudsaklig metod är KBT vilket är ett paraplybegrepp som omfattar en mängd olika terapeutiska metoder där man tränar man sig på att använda nya beteende- och tankemönster för att minska psykologiska problem. Man arbetar även med emotionsreglering och hantering. Metoder som rymmer inom KBT är bl.a. ACT, DBT, PE, CF, TBA, ERP.

Evidensbaserad psykologisk praktik
Inom JeWe arbetar vi med evidensbaserad psykologisk praktik. Detta innebär att vi systematiskt utvärderar den behandling som bedrivs.

Vilka diagnoser och problem arbetar vi med
Olika typer av ångestsjukdomar så som Paniksyndrom med agorafobi, social fobi, specifika fobier, OCD (Tvångssyndrom), depressioner.


Behandlingens faser

Bedömning
Man börjar med 1-3 bedömningssamtal där man tillsammans ringar in viktiga problemområden och aktuella behandlingsmål. Här sker även en bedömning om det är lämpligt att genomföra uppdraget på JeWe eller om någon annan behandlingsinstans är mer lämplig.

Behandling
Behandlingen drar igång. Under den här perioden träffas man ofta lite mer intensivt (mellan 1-2 gånger i veckan). Mellan behandlingstillfällena så brukar man få olika hemuppgifter. Syftet med detta är att den största delen av behandlingen sker utanför terapirummet. Efter 10 behandlingssamtal så görs en utvärdering av behandlingen.

Avslut
När målen är uppnådda så går man in i en avslutande fas. Här är det lite mer glest mellan besöken och patienten tränar på att omsätta det den har lärt sig i vardagen.

Psykologisk behandling

Hälsoundersökning

Vi utför endast hälsoundersökningar och provtagningar på mottagningen i Falun

JeWe AB kommer snart att kunna erbjuda hälsoundersökningar och provtagningar på mottagningen i Falun. Detta är något vi jobbar aktivt med för att kunna börja erbjuda. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor

Kontakt

Huvudkontor:

Kaserngården 17, 791 40 Falun

Telefon:

023-70 50 88

Telefontider:

Mån-Tor 10:00-15:00. Lunchstängt 12:00-13:00.

Tack för att du kontaktar oss!

Laddar
Your message has been sent. Thank you!